Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu przy Al. Piłsudskiego 52.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom w art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz.1450 z późniejszymi zmianami) lub profilu zaufanego ePUAP określonego w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami).

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW 
W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 
 

Metryczka

Data publikacji 11.02.2010
Data modyfikacji 24.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Szewczyk ZŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Błachut
do góry