Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu przy Al. Piłsudskiego 52.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom w art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz.1450 z późniejszymi zmianami) lub profilu zaufanego ePUAP określonego w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami).

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW 
W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 
 

Metryczka

Data publikacji 11.02.2010
Data modyfikacji 20.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Błachut
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Błachut ZŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry